ردیفنام محصول کد محصول قطر سیلندر (mm)قطر فلنچ (سرباز) (mm)دهانه فلنچ (mm)تعداد سوراخ فلنچ (mm)قطر سوراخ فلنچ (mm)ارتفاع سیلندر (mm)پیچ دار
1سپراتور گاز آمونیاک قطر 9811221008190-41.5--560-
2سپراتور گاز آمونیاک 44 سانتی8112212051170200124--440-
3سپراتور گاز آمونیاک 53 سانتی8112214070295-235--535-
4سپراتور گاز آمونیاک 61 سانتی8112213090240-156--612-
5سپراتور گاز آمونیاک 76 سانتی8112214090295-235--765-