ورود ذرات جامد آلودگی موجود در روغن هیدرولیک به سیستم هیدرولیک، یکی از عوامل بسیار مهم در خرابی قطعات هیدرولیک است.

برای جلوگیری از این اتفاق باید از فیلتراسیون مهندسی شده استفاده کرد. فیلتر های هیدرولیک را میتوان به سه نوع فیلتر مکش ، فیلتر خط فشار و فیلتر خط برگشت دسته بندی نمود:

فیلتر مکش : این فیلتر در ورودی پمپ سیستم هیدرولیک نصب می شود و تمامی روغن را قبل از ورود به پمپ فیلتر می کند.

فیلتر خط فشار : در خط دارای فشار بالا و بعد از پمپ کاری قرار گرفته تا روغن عبوری در این گونه مسیرها را تصفیه کند

فیلتر خط برگشت : این فیلتر روغن برگشتی از سیستم هیدرولیک را قبل از ورود به مخزن تصفیه می کند.