روغن کمپرسور

روغن کمپرسور يكي از مسائل مهم در این نوع كمپرسورهاي اسکرو كه بسيار حائز اهميت است، وضعيت روغن كاري كمپرسورها مي باشد. در برخي [...]