مواد دسیکانت

مولکولارسیو درایرهای جذبی از مواد جاذب با عنوان مولکولارسیو استفاده می کنند که نیاز به تعویض دوره ای دارند.  در صورت تمایل به خرید [...]