المنت میکرو فیلتر

المنت میکرو فیلتر المنت میکرو فیلتر چیست؟ میکروفیلتر یکی از تجهیزات فیلتراسیون کمپرسور اسکرو میباشند. این نوع فیلترها برای حذف ذرات روغن و آب [...]