كمپرسورهاي سانتريفيوژ (Centrifugal)

كمپرسورهاي سانتريفيوژ، كمپرسورهای ديناميكي هستند كه در آن افزايش انرژي جنبشي توسط Impeller كه با سرعت بالايي دوران مي كند، ايجاد شده و هوايي با انرژي جنبشي زياد پس از عبور از Diffuser با كاهش سرعت تدريجاً افزايش فشار پيدا ميكند.
اين كمپرسورها از 1 الي چند مرحله فشرده سازي كه اصطلاحاً به آن Stage مي گويند تشكيل شده است و هر Stage متشكل است از Impeller بعنوان قطعه دوار و Diffuser بعنوان قطعه ثابت.