المنت میکرو فیلتر

المنت میکرو فیلترالمنت میکرو فیلتر چیست؟ میکروفیلتر یکی از تجهیزات فیلتراسیونکمپرسور اسکرومیباشند. این نوع فیلترها برای حذف ذرات روغن و آب طراحی شده است.میکرو فیلترهانیز برای جذب ذرات جامد تا قطر 0/1 میکرون و 0/01 میکرون کاربرد دارند.کاربرد میکرو فیلترمواد و ذرات آلاینده در سیستم هوای فشرده که فاقد تجهیزات فیلتراسیون کافی هستند باعث آسیب رسیدن به تجهیزات سیستم پنوماتیک میگردند و به همین منظور استفاده از میکرو فیلتر ها والمنت میکرو فیلترضروری میباشد.جهت آشنایی بیشتر شما مشتریان عزیز با برندها و شماره هایالمنت میکرو فیلتردر ادامه به آن اشاره نمودیم.المنت میکروفیلتربرای نمایش جدول های هرکدام ، رو عنوان آن کلیک کنید .
کد کالا ACI شرح کالا
8114750181 المنت فیلترTP018 , friulair
8114750182 المنت فیلترTS018 ,friulair
8114750184 المنت فيلترTZ018 , friulair
8114750183 المنت فیلتر TX018 , friulair
8114750302 المنت فيلترTS030 , friulair
8114750304 المنت فيلترTZ030 , friulair
8114750303 المنت فيلتر TX030 , friulair
8114040012 المنت فيلتر PDX75
8114040013 المنت پري فيلتر Pre Filter Element DDX/DDXP75/DD90  2901200315
8114040014 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 75-Omg
8114040015 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX 75-Omg
8114750552 المنت فيلترTS055 , friulair
8114750553 المنت فيلتر TX055 , friulair
8114750551 المنت فيلترTP055 , friulair
8114110001 المنت فيلتر  Element for Air Filter AF 200 ;Alup;2258290014
8114110002 المنت فيلتر   Element for Air Filter MF 200 ;Alup;2258290012
8114110003 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 200 ;Alup;2258290013
8114110004 المنت فيلتر  Element for Air Filter MF 340 ;Alup;2258290016
8114110005 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 340 ;Alup;2258290017
8114750803 المنت فيلتر TX080 , friulair
8114750802 المنت فيلترTS080 , friulair
8114750804 المنت فيلترTZ080 , friulair
8114040016 المنت فيلترQDX 145
8114040017 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 145-Omg
8114040018 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX/PDXP 145-Omg
8114040019 المنت فاينال فيلترFinal Element Filter QDX 145-Omg
8114040020 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 190-Omg
8114040007 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX/PDXP 190-Omg
8114751204 المنت فيلترTZ120 , friulair
8114751202 المنت فيلترTS120 , friulair
8114751203 المنت فيلتر TX120 , friulair
8114040008 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 220-Omg
8114040021 المنت فاينال فيلتر Final Element Filter QDX 220-Omg
8114040022 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX/PDXP 220-Omg
8114110006 المنت فيلتر  Element for Air Filter AF 800 ;Alup;2258290026
8114110007 المنت فيلتر  Element for Air Filter MF 800 ;Alup;2258290024
8114110008 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 800 ;Alup;2258290025
8114040023 المنت فيلتر QDX 40
8114040024 المنت فيلتر PDX 40
8114040025 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 40-Omg
8114751602 المنت فيلترTS160 , friulair
8114751603 المنت فيلترTX160 , friulair
8114040011 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 325-Omg
8114752502 المنت فيلترTS250 , friulair
8114752504 المنت فيلترTZ250 , friulair
8114752503 المنت فيلتر TX250 , friulair
8114754002 المنت فيلترTS400 , friulair
8114040004 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 480-Omg
8114040003 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX 480-Omg
8114040026 المنت فاينال فيلتر Final Element Filter QDX 480-Omg
8114754003 المنت فيلتر TX400 , friulair
8114754004 المنت فيلترTZ400 , friulair
8114110009 المنت فيلتر  Element for Air Filter AF 2400 ;Alup;2258290038
8114110010 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 2400 ;Alup;2258290037
8114040027 المنت فيلتر  Filter Element for Hanshin Compressors;440609
8114040028 المنت فيلتر  آنتي باكتريال  Element;75m³/hr  0310-SPFs
8114040029 المنت فيلتر  آنتي باكتريال Element;420m³/hr  0725-SPFs
8114040030 المنت فیلتر  آنتی باکتریال Element;225m³/hr  0520-SPFs
8114040031 المنت پری فیلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 650-Omg
8114040032 المنت فيلتر Element for Air Filter MF 510 ;Alup;2258290020
8114040033 المنت فيلتر  آنتي باكتريال  Element;900m³/hr  1030-SPFs
8114040034 المنت فیلتر آنتی باکتریال   Element;315m³/hr  0525-SPFs
8114040035 المنت فيلتر  آنتي باكتريال Element;600m³/hr  0730-SPFs
8114040036 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 1500 ;Alup;2258290033
8114110013 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S125
8114110014 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V125
8114110015 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C125
8114110016 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G125
8114040036 المنت فيلتر  آنتي باكتريال Element;150m³/hr  0420-SPFs
8114110017 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G1890,Filter KIT Size 10 G/S,2258293110
8114110018 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C1890,Filter KIT Size 10 C/D,2258293210
8114110019 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G180,Filter KIT Size 4 G/S,2258293104
8114750122 المنت فيلترfriulair Element TS012
8114750123 المنت فيلترfriulair Element TX012
8114750124 المنت فيلترfriulair Element TZ012
8114110020 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C685,Filter KIT Size 7 C/D,2258293207
8114110021 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S45,Filter KIT Size 1 G/S,2258293101
8114110022 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G45,Filter KIT Size 1 G/S,2258293101
8114110023 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C45,Filter KIT Size 1 C/D,2258293201
8114110024 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V45,Filter KIT Size 1 V,2258290134
8114110025 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S90,Filter KIT Size 2 G/S,2258293102
8114110026 المنت پري فيلتر  Alup Pre Element Filter G90,Filter KIT Size 2 G/S,2258293102
8114110027 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V2430,Filter KIT Size 11 V,2258290144
8114110028 المنت ميكرو فيلتر  Alup Micro Element Filter C2430,Filter KIT Size 11 C/D,2258293211
8114110029 المنت داست فيلتر  Alup Dust Element Filter S1890,Filter KIT Size 10 G/S,2258293110
8114110030 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V1890,Filter KIT Size 10 V,2258290143
8114110031 المنت داست فيلتر  Alup Dust Element Filter S2430,Filter KIT Size 11 G/S,2258293111
8114110032 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G2430,Filter KIT Size 11 G/S,2258293111
8114110033 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V935,Filter KIT Size 8 V,2258290141
8114110034 المنت داست فيلتر  Alup Dust Element Filter S1295,Filter KIT Size 9 G/S,2258293109
8114110035 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G1295,Filter KIT Size 9 G/S,2258293109
8114110036 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V1295,Filter KIT Size 9 V,2258290142
8114110037 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G685,Filter KIT Size 7 G/S,2258293107
8114110038 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S685,Filter KIT Size 7 G/S,2258293107
8114110039 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V685,Filter KIT Size 7 V,2258290140
8114110040 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G935,Filter KIT Size 8 G/S,2258293108
8114110041 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S935,Filter KIT Size 8 G/S,2258293108
8114110042 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V290,Filter KIT Size 5 V,2258290138
8114110043 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C290,Filter KIT Size 5 C/D,2258293205
8114110044 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G505,Filter KIT Size 6 G/S,2258293106
8114110045 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S505,Filter KIT Size 6 G/S,2258293106
8114110046 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V505,Filter KIT Size 6 V,2258290139
8114110047 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C505,Filter KIT Size 6 C/D,2258293206
8114110048 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G180,Filter KIT Size 4 G/S,2258293104
8114110049 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S180,Filter KIT Size 4 G/S,2258293104
8114110050 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V180,Filter KIT Size 4 V,2258290137
8114110051 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C180,Filter KIT Size 4 C/D,2258293204
8114110052 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G290,Filter KIT Size 5 G/S,2258293105
8114110053 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S290,Filter KIT Size 5 G/S,2258293105
8114110054 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V90,Filter KIT Size 2 V,2258290135
8114110055 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C90,Filter KIT Size 2 C/D,2258293202
8114110056 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G125,Filter KIT Size 3 G/S,2258293103
8114110057 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S125,Filter KIT Size 3 G/S,2258293103
8114110058 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V125,Filter KIT Size 3 V,2258290136
8114110059 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C125,Filter KIT Size 3 C/D,2258293203
8114110060 فاينال فيلتر Alup Final Filter V1890,P/n:8102851865 Include:DPI&Mechanical Condensate Drain
8114110061 فاينال فيلتر Alup Final Filter V1890,P/n:8102851865 Include:DPI:PD-16&Mechanical Condensate Drain
8114110062 فاينال فيلتر Alup Final Filter V1890,P/n:8102851865 Include:Mechanical Condensate Drain,Without DP

Replacement Element Kit AA grade ACI code AO grade ACI code ACS grade ACI code
K003 8114020032 8114020031 8114020033
K009 8114020092 8114020091 8114020093
K017 8114020172 8114020171 8114020173
K030 8114020302 8114020301 8114020303
K058 8114020582 8114020581 8114020583
K145 8114021452 8114021451 8114021453
K220 8114022202 8114022201 8114022203
K330 8114023302 8114023301 8114023303
K430 8114024302 8114024301 8114024303
K620 8114026202 8114026201 8114026203
010 8114020102 8114020101 8114020103
015 8114020152 8114020151 8114020153
020 8114020202 8114020201 8114020203
025 8114020252 8114020251 8114020253
030 8114020312 8114020311 8114020313
035 8114020352 8114020351 8114020353
040 8114020402 8114020401 8114020403
045 8114020452 8114020451 8114020453
050 8114020502 8114020501 8114020503
055 8114020552 8114020551 8114020553
060 8114020602 8114020601 8114020603


محصولات مرتبط