روغن کمپرسور

روغن کمپرسور
يكی از مسائل مهم در این نوع كمپرسورهای اسکرو كه بسيار حائز اهميت است، وضعيت روغن كاري كمپرسورها مي باشد. در برخي موارد روغن، علاوه بر كم كردن اصطکاك، باعث خنك شدن سيال متراكم شده نيز مي گردد. با كمك سيستم روغن كاري، كمپرسور مي تواند در سرعت هاي پائين با بازدهي مطلوب به عمليات خود ادامه دهد.
روغن كاري اين قابليت را در كمپرسورها ايجاد مي كند كه قطعات متحرك از جمله روتورها با اصطکاك كمتري به حركت درآيند.روغن در كمپرسورهاي مدل oil injection چهار نقش را ايفاء مي كند.
1. خنك كاري
2. روانكاري
3. عایق بندي
4. تميزكاري
از خاصيت عایق بندي روغن براي عایقکاري بین شيار روتورها استفاده مي شود و همچنين در قسمت ايراند يا پيچ، باعث انتقال چرخش از موتور نر به موتور ماده مي شود. روغن در اثر تماس با گاز فشرده شده و همچنين در اثر تماس غیر مستقیم دو روتور،گرم مي شود كه اين گرما بايستي دفع گردد كه در اين حالت روغن در خاصيت خنك كاري قرار مي گيرد و عمليات خنك كاري را بوسيله يك خنك كننده انجام مي دهد كه ممكن است از نوع هوايي، آبي و يا انواع ديگر باشد.


محصولات مرتبط