میکرو فیلتر

سیستم تولید کننده هوای فشرده از هوای محیط استفاده می نماید. در هوای محیط مقدار زیادی ذرات بخار آب، هیدروکربنها و باکتریها وجود دارد، بعلاوه سیستم نیز ذرات ناشی از زنگ زدگی و خوردگی و همچنین بخار روغن را به آن می افزاید. ناخالصی های نام برده سبب صدمه زدن به ماشینهای پنوماتیکی، شیرهای بادی ابزار دقیق و سیستم لوله کشی کارخانه می شوند. سیستم فیلتراسیون به کمک میکروفیلتر ها (هوا، روغن و داروئی یا باکتریال) مانع از ورود ناخالصی های ذراتی چون بخار آب، روغن و و باکتریها به سیستم مصرف کننده هوا می گردد.


محصولات مرتبط