فیلتر هیدرولیک

در یک سامانه هیدرولیکی معمولی، روغن هیدرولیک و فیلتر هیدرولیک با عملکرد توأمان برای محافظت بهتر قطعات داخلی سامانه هیدرولیکی در برابر فرسایش زودرس و کاهش طول عمر مفید قطعات، کار می کنند. این عملکرد موجب افزایش عمر قطعات، کاهش مدت زمان و تناوب از کار افتادگی ماشین آلات و قطعات، کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر و صرفه جوئی در زمان و هزینه ها، می گردد.ورود آلودگی و ذرات جامد موجود در روغن هیدرولیک به سیستم هیدرولیک، یکی از عوامل بسیار مهم در خرابی قطعات هیدرولیک است.برای جلوگیری از این اتفاق باید از فیلتراسیون مهندسی شده استفاده کرد. فیلتر های هیدرولیک را میتوان بطور کلی به سه نوع فیلتر مکش ، فیلتر خط فشار و فیلتر خط برگشت دسته بندی نمود.فیلتر مکش :این فیلتر در ورودی پمپ سیستم هیدرولیک نصب می شود و تمامی روغن را قبل از ورود به پمپ فیلتر می کند.فیلتر خط فشار :در خط دارای فشار بالا و بعد از پمپ کاری قرار گرفته تا روغن عبوری در این گونه مسیرها را تصفیه کند.فیلتر خط برگشت :این فیلتر روغن برگشتی از سیستم هیدرولیک را قبل از ورود به مخزن تصفیه می کند.انواع فیلتر هیدرولیک:فیلترهای هیدرولیکی انواع متفاوتی دارند که در زیر به آنها اشاره می شود:فیلترهای مکش جانبی:به منظور حفاظت از پمپ در برابر آلودگی های زیان آور که درون روغن هیدرولیک هستند، این فیلترها معمولاً قبل از پمپ هیدرولیک نصب می شوند. ماده صافی استفاده شده در این فیلترها، معمولاً دارای نرخ بالاتر میکرون مانند توری فلزی می باشند.فیلترهای تنفسی مخزن:این فیلترها بر روی مخزن نصب می شوند و از آنها برای جلوگیری از ورود رطوبت و سایر آلودگی ها به مخزن، استفاده می شود.فیلترهای مجزّا:این فیلترها بصورت مستقل از سامانه هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرند و از آنها برای تصفیه و پاکسازی روغن هیدرولیک قبل از ورود به سامانه هیدرولیکی استفاده می شود. روغن هیدرولیک از داخل مخزن به درون فیلتر مکیده شده و پس از تصفیه به داخل مخزن برگردانده می شود.فیلترهای جانبی برگشتی:این فیلترها در بین سوپاپ کنترل و مخزن روغن قرار داشته و به گونه ای طراحی شده اند که ذرات و براده های فرسایشی ناشی از کارکرد قطعات سامانه هیدرولیکی را قبل از برگشتن روغن هیدرولیک به مخزن، جذب کنند. مواد استفاده شده در این گونه فیلترها، به طریقی طراحی شده اند که ذرات ناشی از فرسایش قطعات با اندازه معمولی را که در اثر کارکرد قطعات سامانه تولید می شوند، را جذب کنند.فیلترهای فشار جانبی:این فیلترها در پائین دست پمپ های هیدرولیک قرار دارند و برای تصفیه مایعاتی که از پمپ خارج می شوند و محافظت قطعات حساس تر سامانه هیدرولیکی مانند سوپاپ های کنترل و محرک ها از آلودگی های تولید شده در پمپ، طراحی شده اند. مواد استفاده شده در ساخت این فیلتر ها قادرند که درصد بالاتری از ذرات آلودگی کوچکتر را جذب کنند.بیشتر بخوانید:جهت آشنایی بافیلتر های اکتیوکربناکنون مطالعه نمائید.آیا دربارهالمنت میکرو فیلترو شماره های آن اطلاع دارید؟


محصولات مرتبط